Zasady ochrony danych
Zasady ochrony danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Wobec tego przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa (takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO, zmieniona ustawa o ochronie danych, prawo telekomunikacyjne z 2003 r. i pozostałe). Niniejsze powiadomienie o ochronie danych informuje osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, a osoby, których dane dotyczą, są naszymi klientami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi, przedsiębiorstwami powiązanymi itp. Dotyczy to wszystkich danych, którymi dysponujemy obecnie i wszystkich danych zebranych w przyszłości. Udostępnienie wszelkich danych jest dobrowolne.

Administratorem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest UNTHA Shredding Technology GmbH. Spółka UNTHA Shredding Technology GmbH nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, gdyż nie wymagają tego obecnie przepisy prawa.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej działalności gospodarczej oraz struktury naszego przedsiębiorstwa ma na celu zawarcie i wykonanie umów wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich zobowiązaniami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji, pozyskiwania nowych klientów lub komunikacji z osobami zainteresowanymi, w tym przekazywania wszelkich informacji o oferowanych przez nas usługach (marketing). Przekazujemy poniżej także dodatkowe informacje o gromadzeniu danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej (por. punkt 9).

4. PRZETWARZANE KATEGORIE DANYCH

Przetwarzane kategorie danych to w szczególności:
•    Nazwa (nazwisko), firma, pozostałe oznaczenia przedsiębiorstwa
•    Adres
•    Dane do kontaktów (telefon, e-mail, telefaks)
•    Dane banku i dane do przelewów
•    Data urodzenia
•    Dane z rejestru przedsiębiorców, księgi wieczystej
•    Numery NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze stowarzyszeń oraz dane ubezpieczenia społecznego
•    Osoby do kontaktów i ich dane adresowe
•    Osoby uczestniczące (władze, zaangażowane osoby trzecie)
•    Opisy usług i notatki w aktach
•    Teksty umów i korespondencja handlowa
•    Ewidencja księgowa, dane do prowadzenia rachunkowości i dokonywania płatności
•    Dane o wypłacalności, wezwaniach, otwarciu postępowania upadłościowego

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami ww. danych osobowych są w szczególności:
•    kontrahenci, klienci
•    dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi
•    przedsiębiorstwa zależne
•    zaangażowane sądy i władze
•    zaangażowani adwokaci, notariusze i biegli
•    dostawcy usług informatycznych i wsparcia informatycznego
•    pozostałe osoby fizyczne i prawne, którym należy przekazać dane osobowe, zgodnie obowiązującymi z przepisami prawa, w ramach nawiązywania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swych danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

7. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jej danych osobowych bądź wycofać udzieloną nam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie w przyszłości jej danych osobowych. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych dotyczących sprzeciwiającej się osoby. W tym celu należy przesłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@untha.com lub pismo do UNTHA shredding technology GmbH, Kellau 141, 5431 Kuchl. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych, jeżeli możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania danych osobowych jest wyznaczony na podstawie obowiązującego ustawowego terminu zachowania danych (np. określonego przepisami kodeksu spółek czy prawa podatkowego). Po upływie tego terminu dane są co do zasady usuwane, jeżeli nie są już niezbędne do negocjowania, zawarcia lub wykonania umowy albo dalsze przechowywanie danych nie leży już w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

9. СБОР ДАННЫХ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ НАШЕГО САЙТА

Podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, także bez rejestracji i innego przekazania informacji przez użytkownika, zbieramy wyłącznie te dane, które przeglądarka użytkownika przekazuje naszemu serwerowi (tzw. pliki dziennika serwera). Po wyświetleniu naszej strony internetowej gromadzimy poniższe dane, technicznie niezbędne do wyświetlenia zawartości strony:
•    Odwiedzana strona internetowa
•    Godzina dostępu
•    Źródło / odsyłacz / link do naszej strony internetowej
•    Używana przeglądarka
•    Używany system operacyjny
•    Adres IP
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności strony internetowej. Przetwarzanie nie obejmuje przekazywania ani innego wykorzystania danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej analizy plików dziennika serwera w przypadku wyraźnych oznak korzystania ze strony niezgodnie z prawem.

10. PLIKI COOKIE

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze (bądź innym terminalu) użytkownika przez przeglądarkę. Nie wyrządzają one żadnych szkód.
Pliki cookie służą do przygotowywania naszej oferty zgodnie z preferencjami użytkownika. Niektóre pliki cookie są zapisane w urządzeniu do czasu ich celowego skasowania przez użytkownika. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie używanej przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin. Jeżeli poszczególne pliki cookie, z których korzystamy, przetwarzają także dane osobowe, przetwarzanie to jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli do optymalizacji funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia sprawnego i dogodnego poruszania się po witrynie.
Użytkownik może wybrać takie ustawienia przeglądarki, aby informowała ona o obsłudze plików cookie i wymagała zezwolenia na ich obsługę w poszczególnych przypadkach.
Po wyłączeniu obsługi plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Analiza sieciowa - Matomo

W celu wyszukiwania i analizy błędów, oceny użytkowania i wyprowadzania środków dotyczących przyszłego dalszego rozwoju naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa
dane za pomocą lokalnego oprogramowania analitycznego Matomo.

Ponieważ ta usługa jest lokalnym narzędziem analitycznym, żadne dane osobowe nie są przekazywane usługodawcy ani stronom trzecim. Ponadto Państwa dane osobowe są anonimizowane natychmiast po ich zebraniu. Nie ma zatem miejsca przechowywanie danych osobowych poza pierwszym etapem przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest bezwzględna techniczna konieczność świadczenia i dostarczania usługi „strony internetowej”, wyraźnie zażądanej przez Państwa podczas uzyskiwania do niej dostępu, zgodnie z § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji.

11. MyUNTHA: AMAZON WEB SERVICES "AWS"

UNTHA shredding technology lub jej kontrahenci korzystają z usługi Amazon Web Services („AWS”) firmy Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, w celu hostingu bazy danych i zawartości strony internetowej MyUNTHA (https://myuntha.com). Dane są zwykle przechowywane w niemieckim centrum danych (Frankfurt nad Menem), które jest certyfikowane zgodnie z ISO 27001, 27017 i 2018, a także PCI DSS Level 1. Nie można jednak wykluczyć, a UNTHA shredding technology nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że ze względu na przepisy prawne krajów trzecich (np. USA) AWS może również udzielać lub musi udostępniać te dane
organom krajów trzecich (np. władzom USA). Oczywiście my i nasi kontrahenci mamy bardzo ograniczone prawa dostępu, a dane są automatycznie szyfrowane.

AWS jako firma przystąpiło do tzw. Porozumienia Privacy Shield. Więcej informacji na temat AWS i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/ oraz https://aws.amazon.com/de/privacy/. W nawiązaniu do aktualnych wytycznych dotyczących RODO i ich zgodności, więcej informacji znaleźć można w tym dokumencie:
https://www.untha.com/files/pdf/legal/AWS_GDPR_DPA.pdf

Dane, które są przetwarzane:

Klient: Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, strona internetowa, telefon, poczta, faks i numer klienta

Dane osobowe: Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy i adres e-mail

12. Google reCATCHA

What is Google reCAPTCHA?

reCAPTCHA is a free captcha service from Google that protects websites from spam software and misuse by non-human visitors. A captcha service is a tool that is designed to ensure that an action on the Internet is performed by a human being and not a bot. At reCAPTCHA, a JavaScript element is integrated into the source text and analyzes your user behavior. The software calculates a so-called captcha score from these user actions. reCAPTCHA or Captchas in general are always used when bots could manipulate or misuse certain actions (e.g. registrations, surveys, etc.).

Why do we use reCAPTCHA on our website?

We do everything we can to protect ourselves from bots or spam software of all kinds and to offer you the best possible user friendliness. For this reason, we use Google reCAPTCHA to remain a "bot-free" website. By using reCAPTCHA, data is transmitted to Google to determine whether you really are human. reCAPTCHA thus serves the security of our website and subsequently also your security. For example, without reCAPTCHA it would be possible for a bot to register many e-mail addresses when registering in order to "spam" on forums or blogs with unwanted advertising content. With reCAPTCHA such bot attacks can be avoided.

What data does reCAPTCHA store?

reCAPTCHA collects personal data from users to determine whether the actions on our website really come from people. So the IP address and other data that Google needs for the reCAPTCHA service can be sent to Google. Within the member states of the EU or other contracting states of the Agreement on the European Economic Area, IP addresses are almost always shortened before the data ends up on a server in the USA. The IP address will not be combined with other Google data unless you are logged in with your Google account while using reCAPTCHA. First, the reCAPTCHA algorithm checks whether Google cookies from other Google services (YouTube, Gmail, etc.) have already been placed on your browser. Then reCAPTCHA sets an additional cookie in your browser and takes a snapshot of your browser window.

The following list of collected browser and user data is not exhaustive.

Rather, they are examples of data that can be processed by Google:

  • Referrer URL (the address of the page the visitor comes from)

  • IP address (e.g. 256.123.123.1)

  • Information about the operating system

  • Cookies (small text files that save data in your browser)

  • Mouse and keyboard behavior

  • Date and language settings

  • All javascript objects

  • Screen resolution (shows how many pixels the image display consists of) 

The fact is that Google uses and analyzes such data even before you click “Submit”. We have therefore integrated a consent box on our website that notifies you of this special marketing cookie and that only allows you to fill out the contact or product request using the form if you agree to reCAPTCHA being set. 

Further information can be found in the data protection guidelines and the terms and conditions of Google reCAPTCHA.

12. KONTAKT Z NAMI

Dane osobowe zbieramy także w przypadku kontaktu za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub poczty elektronicznej. Dane gromadzone podczas użycia formularza kontaktowego są widoczne na formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub pytanie albo skontaktowania się z nadawcą i wykonania powiązanych czynności technicznych. W przypadku podpisania z nami umowy zbieramy i zapisujemy dane wskazane w punkcie 4.

Zgromadzone dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi kasujemy dane, jeżeli nie zachodzi potrzeba ich zachowania w celu identyfikacji i obsługi klienta albo w celu przestrzegania obowiązujących przepisy o terminach przechowywania danych. Jeżeli do wykonania umowy konieczne jest zaangażowanie spółki zależnej lub dystrybutora, dane osobowe są przekazywane także tym podmiotom.
Dane osobowe aktualnych klientów obejmują nazwy (nazwiska), adresy do doręczeń, adresy elektroniczne, numery telefonów, przetwarzane także w celach marketingowych, tj. aby przesyłać nasze biuletyny, zaproszenia na imprezy, targi, prezentacje, informacje o nowych produktach itp. lub nawiązać bezpośredni kontakt. Dzięki temu relacje z klientami są bardziej ożywione i efektywniejsze, co leży w obopólnym interesie.

Pytania dotyczące niniejszego powiadomienia proszę do nas kierować, korzystając z poniższych danych adresowych:

UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl / Salzburg / Austria

pan Thomas Schmid
Head of Marketing and Communication
e-mail: 
thomas.schmid@untha.com

made by pixelart - pixelart.at