Zasady ochrony danych
Zasady ochrony danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Wobec tego przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa (takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO, zmieniona ustawa o ochronie danych, prawo telekomunikacyjne z 2021 r. i pozostałe). Niniejsze powiadomienie o ochronie danych informuje osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, a osoby, których dane dotyczą, są naszymi klientami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi, przedsiębiorstwami powiązanymi itp. Dotyczy to wszystkich danych, którymi dysponujemy obecnie i wszystkich danych zebranych w przyszłości. Udostępnienie wszelkich danych jest dobrowolne.

Administratorem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest UNTHA Shredding Technology GmbH. Spółka UNTHA Shredding Technology GmbH nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, gdyż nie wymagają tego obecnie przepisy prawa.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej działalności gospodarczej oraz struktury naszego przedsiębiorstwa ma na celu zawarcie i wykonanie umów wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich zobowiązaniami.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji, pozyskiwania nowych klientów lub komunikacji z osobami zainteresowanymi, w tym przekazywania wszelkich informacji o oferowanych przez nas usługach (marketing). Przekazujemy poniżej także dodatkowe informacje o gromadzeniu danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej (por. punkt 9).

4. PRZETWARZANE KATEGORIE DANYCH

Przetwarzane kategorie danych to w szczególności:
•    Nazwa (nazwisko), firma, pozostałe oznaczenia przedsiębiorstwa
•    Adres
•    Dane do kontaktów (telefon, e-mail, telefaks)
•    Dane banku i dane do przelewów
•    Data urodzenia
•    Dane z rejestru przedsiębiorców, księgi wieczystej
•    Numery NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze stowarzyszeń oraz dane ubezpieczenia społecznego
•    Osoby do kontaktów i ich dane adresowe
•    Osoby uczestniczące (władze, zaangażowane osoby trzecie)
•    Opisy usług i notatki w aktach
•    Teksty umów i korespondencja handlowa
•    Ewidencja księgowa, dane do prowadzenia rachunkowości i dokonywania płatności
•    Dane o wypłacalności, wezwaniach, otwarciu postępowania upadłościowego

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami ww. danych osobowych są w szczególności:
•    kontrahenci, klienci
•    dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi
•    przedsiębiorstwa zależne
•    zaangażowane sądy i władze
•    zaangażowani adwokaci, notariusze i biegli
•    dostawcy usług informatycznych i wsparcia informatycznego
•    pozostałe osoby fizyczne i prawne, którym należy przekazać dane osobowe, zgodnie obowiązującymi z przepisami prawa, w ramach nawiązywania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swych danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego*, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

*Austria: www.dsb.gv.at

Niemcy: www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

Polska: Strona główna - UODO

7. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jej danych osobowych bądź wycofać udzieloną nam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie w przyszłości jej danych osobowych. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych dotyczących sprzeciwiającej się osoby. W tym celu należy przesłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@untha.com lub pismo do UNTHA shredding technology GmbH, Kellau 141, 5431 Kuchl. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych, jeżeli możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania danych osobowych jest wyznaczony na podstawie obowiązującego ustawowego terminu zachowania danych (np. określonego przepisami kodeksu spółek czy prawa podatkowego). Po upływie tego terminu dane są co do zasady usuwane, jeżeli nie są już niezbędne do negocjowania, zawarcia lub wykonania umowy albo dalsze przechowywanie danych nie leży już w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

9. СБОР ДАННЫХ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ НАШЕГО САЙТА

Podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, także bez rejestracji i innego przekazania informacji przez użytkownika, zbieramy wyłącznie te dane, które przeglądarka użytkownika przekazuje naszemu serwerowi (tzw. pliki dziennika serwera). Po wyświetleniu naszej strony internetowej gromadzimy poniższe dane, technicznie niezbędne do wyświetlenia zawartości strony:
•    Odwiedzana strona internetowa
•    Godzina dostępu
•    Źródło / odsyłacz / link do naszej strony internetowej
•    Używana przeglądarka
•    Używany system operacyjny
•    Adres IP
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności strony internetowej. Przetwarzanie nie obejmuje przekazywania ani innego wykorzystania danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej analizy plików dziennika serwera w przypadku wyraźnych oznak korzystania ze strony niezgodnie z prawem.

10. Analiza sieciowa - Matomo

W celu wyszukiwania i analizy błędów, oceny użytkowania i wyprowadzania środków dotyczących przyszłego dalszego rozwoju naszej strony internetowej, przetwarzamy Państwa
dane za pomocą lokalnego oprogramowania analitycznego Matomo.

Ponieważ ta usługa jest lokalnym narzędziem analitycznym, żadne dane osobowe nie są przekazywane usługodawcy ani stronom trzecim. Ponadto Państwa dane osobowe są anonimizowane natychmiast po ich zebraniu. Nie ma zatem miejsca przechowywanie danych osobowych poza pierwszym etapem przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest bezwzględna techniczna konieczność świadczenia i dostarczania usługi „strony internetowej”, wyraźnie zażądanej przez Państwa podczas uzyskiwania do niej dostępu, zgodnie z § 165 ust. 3 ustawy o telekomunikacji 2021.

11. MyUNTHA: AMAZON WEB SERVICES "AWS"

UNTHA shredding technology lub jej kontrahenci korzystają z usługi Amazon Web Services („AWS”) firmy Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, w celu hostingu bazy danych i zawartości strony internetowej MyUNTHA (https://myuntha.com). Dane są zwykle przechowywane w niemieckim centrum danych (Frankfurt nad Menem), które jest certyfikowane zgodnie z ISO 27001, 27017 i 2018, a także PCI DSS Level 1. Nie można jednak wykluczyć, a UNTHA shredding technology nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że ze względu na przepisy prawne krajów trzecich (np. USA) AWS może również udzielać lub musi udostępniać te dane
organom krajów trzecich (np. władzom USA). Oczywiście my i nasi kontrahenci mamy bardzo ograniczone prawa dostępu, a dane są automatycznie szyfrowane.

AWS jako firma przystąpiło do tzw. Porozumienia Privacy Shield. Więcej informacji na temat AWS i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/ oraz https://aws.amazon.com/de/privacy/. W nawiązaniu do aktualnych wytycznych dotyczących RODO i ich zgodności, więcej informacji znaleźć można w tym dokumencie:
https://www.untha.com/files/pdf/legal/AWS_GDPR_DPA.pdf

Dane, które są przetwarzane:

Klient: Nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, strona internetowa, telefon, poczta, faks i numer klienta

Dane osobowe: Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię, nazwisko, telefon, telefon komórkowy i adres e-mail

12. Google reCAPTCHA

Czym jest Google reCAPTCHA?

reCAPTCHA to darmowa usługa captcha od Google, zaprojektowana w celu ochrony stron internetowych przed oprogramowaniem spamowym i nadużyciami ze strony odwiedzających nie będących ludźmi. Usługa captcha jest narzędziem zaprojektowanym w celu zapewnienia, że działanie w Internecie jest podejmowane przez człowieka, a nie bota. Z reCAPTCHA, element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, który analizuje zachowanie użytkownika w tle. Na podstawie tych działań użytkownika, oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha. reCAPTCHA lub ogólnie captcha są zawsze używane, gdy boty mogłyby manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak rejestracje, ankiety, itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie?

Staramy się chronić przed różnego rodzaju botami lub oprogramowaniem spamującym oraz oferować jak najlepsze doświadczenia użytkownika. Dlatego korzystamy również z Google reCAPTCHA, aby pozostać stroną "wolną od botów". Na obszarze europejskim za wszelkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Poprzez użycie reCAPTCHA dane są przekazywane do Google w celu ustalenia, czy rzeczywiście jesteś człowiekiem. reCAPTCHA służy zatem bezpieczeństwu naszej strony internetowej, a tym samym Twojemu bezpieczeństwu. Bez reCAPTCHA możliwe byłoby na przykład zarejestrowanie przez bota wielu adresów e-mail podczas rejestracji w celu "spamowania" skrzynek pocztowych, forów lub blogów niechcianymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA można uniknąć takich ataków botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA gromadzi dane osobowe użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie rzeczywiście pochodzą od ludzi. Oznacza to, że adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA mogą zostać przesłane do Google. Adresy IP są prawie zawsze wcześniej skracane w państwach członkowskich UE lub innych państwach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim dane trafią na serwer w USA. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że podczas korzystania z reCAPTCHA użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google. Najpierw algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube. Gmail, itp.) są już umieszczone w przeglądarce. Następnie reCAPTCHA umieszcza w przeglądarce dodatkowy plik cookie i zbiera zrzut okna przeglądarki.
Poniższa lista zbieranych danych o przeglądarce i użytkowniku nie rości sobie prawa do bycia wyczerpującą.

Są to raczej przykłady danych, które mogą być przetwarzane przez Google:

  • Referrer URL (adres strony, z której przyszedł odwiedzający).

  • Adres IP (np. 256.123.123.1)

  • Informacje o systemie operacyjnym

  • Cookies (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w przeglądarce)

  • Zachowanie myszy i klawiatury

  • Ustawienia daty i języka

  • Wszystkie obiekty Javascript

  • Rozdzielczość ekranu (pokazuje, z ilu pikseli składa się obraz)

Faktem jest, że Google wykorzystuje i analizuje takie dane jeszcze zanim klikniesz "Prześlij". Z tego powodu na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy pole zgody, które informuje o tym specjalnym marketingowym pliku cookie i pozwala na wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zapytania o produkt tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ustawienie reCAPTCHA.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności i warunkach Google reCAPTCHA. 

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazywane do Google, wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@untha.com, aby się z nami skontaktować.

12. KONTAKT Z NAMI

Dane osobowe zbieramy także w przypadku kontaktu za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub poczty elektronicznej. Dane gromadzone podczas użycia formularza kontaktowego są widoczne na formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub pytanie albo skontaktowania się z nadawcą i wykonania powiązanych czynności technicznych. W przypadku podpisania z nami umowy zbieramy i zapisujemy dane wskazane w punkcie 4.

Zgromadzone dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi kasujemy dane, jeżeli nie zachodzi potrzeba ich zachowania w celu identyfikacji i obsługi klienta albo w celu przestrzegania obowiązujących przepisy o terminach przechowywania danych. Jeżeli do wykonania umowy konieczne jest zaangażowanie spółki zależnej lub dystrybutora, dane osobowe są przekazywane także tym podmiotom.
Dane osobowe aktualnych klientów obejmują nazwy (nazwiska), adresy do doręczeń, adresy elektroniczne, numery telefonów, przetwarzane także w celach marketingowych, tj. aby przesyłać nasze biuletyny, zaproszenia na imprezy, targi, prezentacje, informacje o nowych produktach itp. lub nawiązać bezpośredni kontakt. Dzięki temu relacje z klientami są bardziej ożywione i efektywniejsze, co leży w obopólnym interesie.

Pytania dotyczące niniejszego powiadomienia proszę do nas kierować, korzystając z poniższych danych adresowych:

UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl / Salzburg / Austria

pan Thomas Schmid
Head of Marketing and Communication
e-mail: 
thomas.schmid@untha.com

made by pixelart - pixelart.at