Nowe zasady ochrony danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Wobec tego przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa (takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO, zmieniona ustawa o ochronie danych, prawo telekomunikacyjne z 2003 r. i pozostałe). Niniejsze powiadomienie o ochronie danych informuje osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

1.    INFORMACJE OGÓLNE
Udostępnione nam dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, a osoby, których dane dotyczą, są naszymi klientami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi, przedsiębiorstwami powiązanymi itp. Dotyczy to wszystkich danych, którymi dysponujemy obecnie i wszystkich danych zebranych w przyszłości. Udostępnienie wszelkich danych jest dobrowolne.
Administratorem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest UNTHA SHREDDING TECHNOLOGY GMBH.
Spółka UNTHA Shredding Technology GmbH nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, gdyż nie wymagają tego obecnie przepisy prawa.
 

2.    PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej działalności gospodarczej oraz struktury naszego przedsiębiorstwa ma na celu zawarcie i wykonanie umów wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich zobowiązaniami.


3.    CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji, pozyskiwania nowych klientów lub komunikacji z osobami zainteresowanymi, w tym przekazywania wszelkich informacji o oferowanych przez nas usługach (marketing). Przekazujemy poniżej także dodatkowe informacje o gromadzeniu danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej (por. punkt 9).


4.    PRZETWARZANE KATEGORIE DANYCH
Przetwarzane kategorie danych to w szczególności:
•    Nazwa (nazwisko), firma, pozostałe oznaczenia przedsiębiorstwa
•    Adres
•    Dane do kontaktów (telefon, e-mail, telefaks)
•    Dane banku i dane do przelewów
•    Data urodzenia
•    Dane z rejestru przedsiębiorców, księgi wieczystej
•    Numery NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze stowarzyszeń oraz dane ubezpieczenia społecznego
•    Osoby do kontaktów i ich dane adresowe
•    Osoby uczestniczące (władze, zaangażowane osoby trzecie)
•    Opisy usług i notatki w aktach
•    Teksty umów i korespondencja handlowa
•    Ewidencja księgowa, dane do prowadzenia rachunkowości i dokonywania płatności
•    Dane o wypłacalności, wezwaniach, otwarciu postępowania upadłościowego


5.    ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami ww. danych osobowych są w szczególności:
•    kontrahenci, klienci
•    dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi
•    przedsiębiorstwa zależne
•    zaangażowane sądy i władze
•    zaangażowani adwokaci, notariusze i biegli
•    dostawcy usług informatycznych i wsparcia informatycznego
•    pozostałe osoby fizyczne i prawne, którym należy przekazać dane osobowe, zgodnie obowiązującymi z przepisami prawa, w ramach nawiązywania współpracy handlowej, zarządzania nią i zawierania transakcji.
 

6.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swych danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.


7.    PRAWO DO SPRZECIWU
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jej danych osobowych bądź wycofać udzieloną nam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie w przyszłości jej danych osobowych. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych dotyczących sprzeciwiającej się osoby. W tym celu należy przesłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@untha.com lub pismo do UNTHA shredding technology GmbH, Kellau 141, 5431 Kuchl. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych, jeżeli możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


8.    CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Czas przechowywania danych osobowych jest wyznaczony na podstawie obowiązującego ustawowego terminu zachowania danych (np. określonego przepisami kodeksu spółek czy prawa podatkowego). Po upływie tego terminu dane są co do zasady usuwane, jeżeli nie są już niezbędne do negocjowania, zawarcia lub wykonania umowy albo dalsze przechowywanie danych nie leży już w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 

9.    GROMADZENIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZIN NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, także bez rejestracji i innego przekazania informacji przez użytkownika, zbieramy wyłącznie te dane, które przeglądarka użytkownika przekazuje naszemu serwerowi (tzw. pliki dziennika serwera). Po wyświetleniu naszej strony internetowej gromadzimy poniższe dane, technicznie niezbędne do wyświetlenia zawartości strony:
•    Odwiedzana strona internetowa
•    Godzina dostępu
•    Źródło / odsyłacz / link do naszej strony internetowej
•    Używana przeglądarka
•    Używany system operacyjny
•    Adres IP
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności strony internetowej. Przetwarzanie nie obejmuje przekazywania ani innego wykorzystania danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej analizy plików dziennika serwera w przypadku wyraźnych oznak korzystania ze strony niezgodnie z prawem
 

10.    PLIKI COOKIE
Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze (bądź innym terminalu) użytkownika przez przeglądarkę. Nie wyrządzają one żadnych szkód.
Pliki cookie służą do przygotowywania naszej oferty zgodnie z preferencjami użytkownika. Niektóre pliki cookie są zapisane w urządzeniu do czasu ich celowego skasowania przez użytkownika. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie używanej przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin. Jeżeli poszczególne pliki cookie, z których korzystamy, przetwarzają także dane osobowe, przetwarzanie to jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli do optymalizacji funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnienia sprawnego i dogodnego poruszania się po witrynie.
Użytkownik może wybrać takie ustawienia przeglądarki, aby informowała ona o obsłudze plików cookie i wymagała zezwolenia na ich obsługę w poszczególnych przypadkach.
Po wyłączeniu obsługi plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
 

11.    GOOGLE UNIVERSAL ANALYTIC
Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy serwerów www, udostępnianej przez spółkę Google LLC z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics stosuje pliki cookie, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki korzysta on ze strony internetowej. Informacje pozyskane za pomocą plików cookie o sposobie korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z funkcją „_anonymizeIp()“, która zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osoby. Adres IP jest skracany przez tę funkcję Google już na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w pozostałych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W takich wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w ramach analizy statystycznej zachowań użytkowników, mającej na celu optymalizację i prowadzenie działań marketingowych.
Google przetwarza te informacje na nasze zlecenie, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej przez użytkowników, tworzyć raporty o czynnościach na stronie oraz świadczyć na rzecz naszej firmy inne usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z pozostałymi danymi z Google.
Użytkownik może wyłączyć obsługę i zapis plików cookie przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto można wyłączyć pobieranie przez Google za pomocą plików cookie danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiennie (bądź w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych) można skorzystać z udostępnionej poniżej możliwości zablokowania śledzenia w sieci, a tym samym pobierania danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości.
Google LLC z siedzibą USA posiada certyfikat wydany na podstawie porozumienia o ochronie danych między UE a USA „Privacy Shield“, które gwarantuje przestrzeganie poziomu bezpieczeństwa danych obowiązującego w UE.
Więcej informacji o traktowaniu danych użytkowników w usłudze Google Analytics zawiera oświadczenie o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

12.    STATUS ŚLEDZENIA W SIECI
Śledzenie w sieci na tej stronie jest: włączone. Exclude from website tracking
W ten sposób można wyłączać lub włączać śledzenie w sieci na tej stronie internetowej przez Google-Analytics. Wskazówka: Ustawienie to zostanie zachowane także podczas wszystkich kolejnych odwiedzin. Ustawienie to obowiązuje jednak tylko w tej przeglądarce i na tym urządzeniu. Wobec tego należy je wprowadzać od nowa w każdej kolejnej przeglądarce i w każdym kolejnym urządzeniu oraz po wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki.


13.    KONTAKT Z NAMI
Dane osobowe zbieramy także w przypadku kontaktu za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub poczty elektronicznej. Dane gromadzone podczas użycia formularza kontaktowego są widoczne na formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub pytanie albo skontaktowania się z nadawcą i wykonania powiązanych czynności technicznych. W przypadku podpisania z nami umowy zbieramy i zapisujemy dane wskazane w punkcie 4.

Zgromadzone dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po udzieleniu odpowiedzi kasujemy dane, jeżeli nie zachodzi potrzeba ich zachowania w celu identyfikacji i obsługi klienta albo w celu przestrzegania obowiązujących przepisy o terminach przechowywania danych. Jeżeli do wykonania umowy konieczne jest zaangażowanie spółki zależnej lub dystrybutora, dane osobowe są przekazywane także tym podmiotom.
Dane osobowe aktualnych klientów obejmują nazwy (nazwiska), adresy do doręczeń, adresy elektroniczne, numery telefonów, przetwarzane także w celach marketingowych, tj. aby przesyłać nasze biuletyny, zaproszenia na imprezy, targi, prezentacje, informacje o nowych produktach itp. lub nawiązać bezpośredni kontakt. Dzięki temu relacje z klientami są bardziej ożywione i efektywniejsze, co leży w obopólnym interesie.

Pytania dotyczące niniejszego powiadomienia proszę do nas kierować, korzystając z poniższych danych adresowych:

UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl / Salzburg / Austria

pan Thomas Schmid
Head of Marketing and Communication
e-mail: thomas.schmid@untha.com