Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o.
Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o.

niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży

1. Postanowienia ogóle

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług mają zastosowanie dla umów, zamówień, ofert, dostaw (sprzedaży) towarów oraz usług, jak również przyszłych umów dostawy (sprzedaży) towarów oraz usług zawartych przez lub świadczonych przez UNTHA Polska sp. z o.o. oraz wszystkie pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy UNTHA (zwanego dalej „Sprzedającym“).

1.2. Postanowienia odmienne od Ogólnych Warunków Umów Sprzedawcy muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

1.3. Postanowienia ogólnych warunków umów Kupującego, które pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedającego, nie wiążą Sprzedającego także wtedy, gdy zamówienie zostało złożone przez Kupującego przy użyciu ogólnych warunków umów Kupującego, a Sprzedający nie zaprzeczył ich postanowieniom w sposób wyraźny lub dorozumiany.

2. Zawarcie umowy

2.1 Umowę uważa się za zawartą, jeśli Sprzedający po otrzymaniu pisemnego zamówienia wysłał odpowiadające mu pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia; w przypadku dokonania przez Sprzedającego zmian postanowień złożonego zamówienia (oferty), umowa zostaje zawarta dopiero wraz z dokonaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia w zmienionej treści przez Kupującego.

2.2 Oferty Sprzedającego mają moc wiążącą miesiąc od ich wysłania przez Sprzedającego, chyba że indywidulanie nie określono lub uzgodniono inaczej.

2.3 W przypadku, gdy są wymagane licencja przywozowa lub wywozowa, zezwolenie dewizowe albo podobne zezwolenia na wykonanie umowy, odpowiedzialność za ich uzyskanie ponosi Kupujący. Jest on zobowiązany do uzyskania i przedłożenia wszystkich niezbędnych licencji, zezwoleń oraz pozostałych dokumentów wywozowych tak, aby wywóz w planowanym terminie był możliwy. W przypadku, gdy wykonanie umowy z tego powodu nie będzie możliwe lub też nastąpi z opóźnieniem, odpowiedzialność za to ponosi Kupujący. Kupujący jest również zobowiązany do pokrycia wszystkich wynikających stąd kosztów.

2.4 Podane w katalogach, prospektach, pismach obiegowych, ogłoszeniach, stronach internetowych, ilustracjach oraz listach cen informacje dotyczące wagi, miary, ceny, usługi oraz tym podobnych, są tylko wtedy wiążące, jeśli Sprzedający odniósł się do nich w sposób wyraźny w podpisanym przez niego przyjęciu zamówienia. Odstępstwo od zamówionego wykonania jest dopuszczalne w przypadku, gdy zmiana taka lub odstępstwo nie naruszają uzasadnionych interesów Kupującego, mają niewielkie znaczenie i są obiektywnie uzasadnione.

2.5 Plany, szkice oraz wszelka dokumentacja techniczna, podobnie jak wzory, katalogi, prospekty, ilustracje oraz temu podobne, pozostają własnością intelektualną Sprzedającego. Wszelkie wykorzystanie, powielenie, rozpowszechnienie, publikacja czy pokaz tych materiałów mogą mieć miejsce jedynie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od umowy, jej zakończenia lub odstąpienia od negocjacji przed zawarciem umowy wszystkie plany, szkice oraz wszelka dokumentacja techniczna muszą bez uprzedniego wezwania Sprzedającego zostać mu niezwłocznie zwrócone lub w przypadku niemożności zwrotu, zniszczone. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o zwrocie lub zniszczeniu całości dokumentów otrzymanych od Sprzedającego.

3. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru

3.1 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego wraz z udostępnieniem towaru przez Sprzedającego przewoźnikowi, wskazanemu przez Kupującego (FCA Incoterms 2010). Postanowienie to obowiązuje także wówczas, gdy Sprzedający pomaga przewoźnikowi przy załadunku towaru. Sprzedający jest zobowiązany zawiadomić Kupującego, od kiedy może on odebrać towar i dysponować nim. Zawiadomienie to musi nastąpić na tyle wcześnie, aby Kupujący miał wystarczająco dużo czasu na poczynienie kroków koniecznych do odebrania towaru.

4. Terminy dostaw

4.1 Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego zaliczki, jeśli została ona uzgodniona przez strony. Dla dotrzymania terminu umowy decydujące znaczenie ma data, w której towar opuszcza zakład Sprzedającego lub też kiedy to Kupujący zostaje powiadomiony o gotowości towaru do wysyłki. Jeśli Kupujący nie odbierze przygotowanego zgodnie z umową towaru z uzgodnionego w umowie miejsca jego odbioru lub też w terminie uzgodnionym w umowie lub też oznaczonym przez Sprzedającego, Sprzedający ma wówczas prawo, wezwać Kupującego do wykonania umowy lub też po bezskutecznym upływie nowego wyznaczonego Kupującemu dodatkowego terminu dla wykonania umowy, odstąpić od niej, przy czym wszystkie powstałe przy tym koszty (jak na przykład koszty składowania towaru, jego ubezpieczenia lub też powrotnego transportu) obciążają Kupującego.

4.2 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń, termin dostawy wydłuża się o odpowiedni okres czasu, przy czym dodatkowo, obok okoliczności siły wyższej, do wydłużenia terminu dostawy prowadzą: awarie zakładu pracy Sprzedającego, strajki, wytworzenie wadliwych produktów, opóźnienia w dostawie niezbędnych surowców lub też istotnych dla właściwego wytworzenia towarów podczęści. Sytuacje te nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia w jej wykonaniu ani też do żądania odszkodowania za wynikłą z tych wydarzeń szkodę.

4.3 W sytuacji, gdy Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie i Sprzedający zrobi użytek z przysługującego mu prawa i zażąda wykonania umowy, Sprzedający jest uprawniony do złożenia gotowego już do odbioru towaru w magazynie własnym lub osoby trzeciej. Kupujący obowiązany jest wówczas do pokrycia kosztów składowania towaru, które obliczane są za każdy dzień, jak również ewentualnych kosztów transportu i ubezpieczenia. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do składowania towar z dotrzymaniem szczególnych warunków. Podobnie Sprzedający nie jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru na czas jego składowania.

5. Konserwacja

Na podstawie informacji dotyczących intensywności użytkowania dostarczonych maszyn i produktów przez Kupującego lub też dalszych użytkowników, Sprzedający ustala odstępy czasu przeglądów konserwacyjnych, w jakich pracownicy Sprzedającego lub innych wyznaczonych przez niego firm dokonują całościowego przeglądu. Przegląd taki nie obejmuje jednak niezbędnych bieżących czynności konserwacji (takich jak smarowanie lub wymiana oleju), które zostały określone w dołączonej przez Sprzedającego do produktu instrukcji jego obsługi, a do których przeprowadzenia obowiązany jest sam Kupujący. Po oznaczeniu przez Sprzedającego częstotliwości przeprowadzenia serwisu konserwacyjnego, Kupujący jest obowiązany do wezwania Sprzedającego do jego przeprowadzenia w odpowiednich terminach. W przypadku jednak, gdy serwis ten bez winy Sprzedającego nie zostanie przeprowadzony w wyznaczonych terminach, wygasają uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Sprzedający dołącza do każdej dostawy, jak również każdego produktu, jeśli to konieczne, instrukcję obsługi i użytkowania; jeśli jednak instrukcja taka nie została przekazana przy wydaniu towaru lub dostawie, Kupujący zobowiązany jest do reklamacji. Kupujący zobowiązany jest ponadto do przestrzegania instrukcji obsługi i użytkowania, jak również do przedsiębrania wszelkich oznaczonych w niej środków. Przy dostawie części zamiennych lub innych akcesoriów nie dostarcza się dodatkowej instrukcji obsługi i użytkowania; zastosowanie ma w dalszym ciągu instrukcja obsługi i użytkowania dołączona do maszyny, do której dostarczono część zamienną lub akcesoria.

made by pixelart - pixelart.at