REWOLUCJA: MOBILNY ELEKTROMECHANICZNY SYSTEM ROZDRABNIANIA DO WYDAJNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Nowy rozdrabniacz XR3000 mobil-e to rewolucyjna kon- Mobilność urządzenia zapewnia niezawodne podwozie gąsie- cepcja mobilnego rozdrabniania odpadów. Urządzenie to nicowe oraz niewielki silnik benzynowy. XR mobil-e może być posiada wiele zalet wynikających z zastosowania napędu z łatwością przemieszczany w różne miejsca przy pomocy pilota elektromechanicznego, przy jednoczesnym zachowaniu ko- zdalnego sterowania. rzyści jakie dają rozwiązania mobilne. Zapewnia to maksymalną wydajność i elastyczność. Podobnie jak uznany na Dzięki szerokiej gamie wymiennych sit oraz noży tnących, roz- całym świecie stacjonarny rozdrabniacz XR, rozdrabniacz drabniacz może być skonfigurowany zgodnie z wymagania- XR mobil-e jest wyposażony w oszczędny napęd UNTHA mi klienta dotyczącymi materiału wyjściowego. Możliwe jest Eco Drive. Dzięki temu koszty operacyjne zostały zmini- osiągnięcie zarówno frakcji 30 mm, jak również 400 mm oraz malizowane, a wydajność i jakość materiału wyjściowego dowolnej frakcji pośredniej. Oznacza to, że XR mobil-e może zmaksymalizowane. Kluczowa cecha: w przeciwieństwie do z łatwością rozdrabniać odpady gabarytowe, stałe odpady ko- tradycyjnych, zużywających dużo paliwa, głośnych maszyn munalne, odpady przemysłowe i z placówek handlowych, od- mobilnych, które negatywnie wpływają na środowisko, XR pady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady drewniane w celu mobil-e jest wyposażony w oszczędny i ekologiczny napęd. wytworzenia homogenicznego paliwa alternatywnego wykorzystywanego w energetyce, cementowniach, w procesach gazyfi- WSKAZÓWKA: FILM POGLĄDOWY W krótkim filmie przedstawiono więcej zalet, funkcji i zastosowań mobilnego rozdrabniacza XR mobil-e. Miłego oglądania! www.untha.com/xrmobile-en Oprócz ekonomicznych profitów, jakie niesie ze sobą to roz- kacji lub na rynku biomasy. wiązanie, jest ono również korzystne zarówno dla pracow- Ponadto, odbierający przenośnik taśmowy o regulowanej wysoko- ników obsługujących maszynę i okolicznych mieszkańców, ści oraz dostępny opcjonalnie separator magnetyczny dopełniają jak i dla środowiska naturalnego. całości, tworząc efektywne, mobilne rozwiązanie rozdrabniania. UNIWERSALNY I ELASTYCZNY! Dzięki naszemu rozdrabniaczowi, umożliwiającemu wytwarzanie paliw alternatywnych o różnej specyfikacji, zwiększysz wydajność, zredukujesz koszty eksploatacyjne i osiągniesz większą elastyczność instalacji. A wszystko to osiągniesz inwestując w zaledwie jeden ruchomy środek trwały. ZASTOSOWANIA • odpady przemysłowe i z placówek handlowych • odpady komunalne z gospodarstw domowych • odpady wielkogabarytowe • odpady zbelowane• drewno porozbiórkowe • zmieszane odpady budowlane • odpady niebezpieczne • dywany • i wiele innych. 2